Rekisteriseloste

Kerromme tässä rekisteriselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta osoitteessa Lukusankarit ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteri on Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston asetuksen EU 2016/679 (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) mukainen.

1. Rekisterinpitäjä

Werner Söderström Osakeyhtiö
Katuosoite: Lönnrotinkatu 18 A, 00120 HELSINKI
Postiosoite: PL 1259, 00101 Helsinki
Y-tunnus: 0599340-0
Puh. 010 5060 101

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Werner Söderström Osakeyhtiö
Mikko Immonen
PL 1259, 00101 HELSINKI
Puh. 010 5060 311

3. Rekisterin nimi

Lukusankarit-sivun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 1. Henkilö- ja asiakastietoja kerätään, käsitellään ja hyödynnetään Lukusankarit-sivun palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen; tilausten, maksamisen, laskutuksen ja toimitusten hoitamiseen; asiakaspalveluun ja yhteydenpitoon sekä muuhun asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon; henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen ja kehittämiseen.
 2. Henkilötietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.
 3. Tietoja käytetään vain tietojen alkuperäiseen tarkoitukseen
 4. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten ehkäisemiseen, seuraamiseen ja selvittämiseen.
 5. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Bonnier-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Lukusankarit-sivusto säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi. Vanhentuneita ja tarpeettomia tietoja ei säilytetä. Kirja.fi-sivu pyrkii huolehtimaan henkilö- ja asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Anonymisoidun tai tilastollisen tiedon säilyttämistä ei rajoiteta.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
1.yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumeroyrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
2. asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten yhteystiedot, asiakaspalautteet sekä arvonta- ja kilpailuvastaustiedot.
3. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot
4. lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
5. rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
6. tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot sekä
7. mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

7. Evästeet

Lukusankarit-sivu hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa,
kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

8. Tietolähteet

Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa sekä palvelun käyttämisen yhteydessä tai seurauksena.
Rekisterissä olevia henkilötietoja päivitetään mahdollisesti Väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä saatavilla tiedoilla.

9. Tietojen luovutukset

Palveluntarjoaja voi luovuttaa henkilörekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietolain
sallimat tiedot palveluntarjoajan valikoitujen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista
luovuttamista. Tietoa ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin tietojen käsittelyn ja suojauksen periaatteet

Lukusankarit- sivun henkilö- ja asiakastiedot on tallennettu digitaaliseen asiakastietorekisteriin.

Lukusankarit-sivun henkilö- ja asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä Lukusankarit-sivun asiakas- ja henkilötietoja.

Henkilö- ja asiakastiedot, niiden käsittely sekä asiakastietorekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin,
palomuurein ja muilla asian mukaisilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla.

Lukusankarit-sivun työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä, tunnistettavalla ja tunnistettavissa olevalla yksityishenkilöllä on Yleisen tietosuoja-asetuksen 3. luvun mukaisesti omien henkilötietojensa
tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus:

 • Tarkastaa käsitteleekö Werner Söderström Osakeyhtiö henkilöä koskevia tietoja
 • Tarkastaa, mitä tietoja Werner Söderström Osakeyhtiö käsittelee voimassaolevan lain mukaisesti. Tarkastuksen voi lain mukaan tehdä kerran vuodessa maksutta. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle Tietopyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Werner Söderström Osakeyhtiön toimipisteessä (kts. kohta ’Yhteystiedot tietosuoja-asioissa’). Werner Söderström Osakeyhtiön on toimitettava tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Pyytää tarpeettoman, virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista.
 • Kieltää suoramarkkinointi ja henkilötietojen käyttö markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
 • Kieltää henkilö- ja yhteystietojen luovuttaminen ja julkaiseminen yhteystietopalveluihin.
 • Peruuttaa jo annettu suostumus tai muuttaa annettua suostumusta. Tässä tapauksessa Werner Söderström Osakeyhtiö ei välttämättä voi tarjota kaikkia tai mitään Palveluja henkilölle.

Henkilö voi hallinnoida henkilötietoja ja muita tietoja sekä tietojen käyttöoikeuksia tietyissä Werner Söderström Osakeyhtiön Palveluissa käyttäjätilin kautta tai käyttämällä
Palveluissamme olevia toimintoja.

Jos Werner Söderström Osakeyhtiö on henkilön mielestä toiminut tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, henkilöllä on oikeus reklamoida asiasta Werner Söderström Osakeyhtiölle. Henkilö voi myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Lisäksi henkilö voi tehdä valituksen viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa. Werner Söderström Osakeyhtiön yhteystiedot reklamaatioita tai valitusta varten ovat tämän tietosuojalausunnon lopussa.

12. Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin. Henkilötietolain (523/1999) tarkoittama
henkilötietojen rekisterinpitäjä on Werner Söderström Osakeyhtiö (y-tunnus 0599340-0).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot, tarkastuspyynnöt ja tiedustelut:

Werner Söderström Osakeyhtiö
Tietosuoja-asiat
PL 1259
00101 Helsinki
tietosuoja@wsoy.fi

Valvovien viranomaisten yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutettu
Ratapihantie 9, 6 krs
00520 Helsinki
tietosuoja@om.fi

Viestintävirasto

Itämerenkatu 3 A
00180 Helsinki
kirjaamo@viestintavirasto.fi